Monika Olczak

prawnik korporacyjny i mediator

Doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i szeroko pojętego prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych. Świadczę usługi dla branży energetycznej
i transportowej. Specjalizuje się w opiniowaniu, redagowaniu oraz negocjowaniu umów handlowych. Na początek każdej długofalowej współpracy z klientem zaczynam od prawnych kwestii ochrony jego majątku.
[Więcej >>>]

Zabezpiecz swój majątek!

Ochrona majątku przed komornikiem

Monika Olczak05 listopada 2021Komentarze (0)

Ochrona majątku przed komornikiem podczas postępowania egzekucyjnego to jeden z efektywnych sposobów ochrony swojego majątku, czy kapitału.

Osobiście uczestniczyłam w rozmowach, które kończyły się porozumieniem finansowym zawartym pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem w dniu wyznaczonego terminu licytacji, a w efekcie ochroną zgromadzonego dotychczas majątku.

Pamiętaj, że nawet w przypadku nabycia przez osobę trzecią Twojej nieruchomości, możesz się starać o unieważnienie transakcji.

Poniżej przyjrzymy się wspólnie ochronie majątku przed komornikiem. Posłuchaj…

Co może komornik w postępowaniu egzekucyjnym?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Działa na podstawie tytułu wykonawczego i jego zadaniem jest dążenie do ściągnięcia z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Ochrona majątku przed komornikiem podczas postępowania egzekucyjnego – to temat, który dziś omówię.

Komornik sądowy ma prawo prowadzić egzekucje z Twojego majątku m.in.

 • wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń emerytalno-rentowych
 • z rachunków bankowych,
 • innych wierzytelności,
 • z innych praw majątkowych, jak np. akcji, udziałów,
 • ruchomości,
 • z nieruchomości,
 • przez zarząd przymusowy,
 • przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Jak ochronić swój majątek

Ile może potrącić komornik z wynagrodzenia za pracę?

Z wynagrodzenia za pracę komornik może egzekwować:

 • na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, do wysokości 3/5 wynagrodzenia,
 • na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne do wysokości 1/2,
 • wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • ograniczenie potrąceń w odniesieniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę nie dotyczy egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Ile może zająć komornik z konta bankowego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik musi pozostawić od 2021 roku na rachunku bankowym kwotę równą 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. (75 % z 2800 zł).

Dotyczy to wszystkich posiadanych rachunków bankowych, tj. oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

Ile może potrącić komornik z emerytury i renty?

Dokonywane przez komornika potrącenie z emerytury lub renty nie może przekraczać:

 • 60% emerytury lub renty przy potrąceniach na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
 • 25% emerytury lub renty przy potrąceniach należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzekucji wynosi:

 • 555,19 zł – przy potrącaniu należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
 • 916,07 zł – przy potrącaniu należności na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

13 i 14 emerytura

Komornik nie może dokonywać potrąceń z „trzynastki” i „czternastki”. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane z urzędu, w takiej formie, w jakiej pobierana jest emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Ochrona majatku przed komornikiem

Nie podlegają egzekucji – zajęciu komorniczemu:

Egzekucji nie podlegają m.in.

 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • świadczenie wychowawcze (500 Plus)
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne,
 • jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • świadczenia, dodatki i inne kwoty przyznane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
 • przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników (w tym lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków),
 • pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca,
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych,
 • sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych,
 • świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia,
 • świadczenie integracyjne oraz należności wypłacone z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu – można je egzekwować tylko na zaspokojenie tych kosztów.

Czy komornik decyduje o przebiegu postępowania egzekucyjnego?

Wbrew obiegowej opinii to nie komornik decyduje o przebiegu postępowania egzekucyjnego (które może istotnie uszczuplić Twój majątek).

Wierzyciel jest decydentem postępowania, od jego wniosków i woli zależy jakie sposoby zastosuje komornik.

Komornik jest związany treścią wniosku o wszczęcie egzekucji i bada go tylko pod względem formalnym, czy został prawidłowo sporządzony, podpisany przez osobę upoważnioną, czy został dołączony tytuł wykonawczy.

Warto zatem niezwłocznie skorzystać z porady prawnika i podjąć rozmowy z wierzycielem.

Osobiście polecam usługę ochronę dłużnika. Jest to zespół czynności podejmowanych w celu ochrony dłużnika przed firmami windykacyjnymi, bankami oraz organami egzekucyjnymi dążących do wyegzekwowania należności.

Celem działań jest obniżenie wysokości należności, rozłożenie długu na dogodne dla dłużnika raty lub jego umorzenia.

Zakres działań obejmuje m.in.:

 • wstrzymywanie działań windykacyjnych i egzekucyjnych,
 • negocjacje z bankami/wierzycielami/komornikami,
 • obniżanie wysokości rat kredytowych,
 • restrukturyzacja kredytów,
 • zawieranie ugód, porozumień,
 • upadłość Konsumencka,
 • pomoc prawna dla dłużnika, np.: sprzeciw od nakazu,
 • ochrona prawna nieruchomości przed zajęciem egzekucyjnym,
 • usuwanie wpisu z rejestru (BIK, KRD i inne).

Ochrona majątku przed komornikiem podczas postępowania egzekucyjnego – jakie są jej zalety?

Ochrona majątku przed komornikiem podczas postępowania egzekucyjnego umożliwi Ci nie tylko zachowanie części majątku.

Umożliwi Ci też porozumienie się z wierzycielami co do spłaty należności.

Co można jeszcze zrobić?

Bardzo ważnym jest, żeby dłużnik brał czynny udział w postępowaniu sądowym, podnosił wszelkie argumenty na swoją korzyść, bo po zakończeniu postępowania i wydaniu tytułu wykonawczego, nie będzie już takiej możliwości. A zatem straci możliwości ochrony majątku podczas postępowania egzekucyjnego.

W trakcie toczącego się postępowania dłużnikowi przysługuje:

 • skarga na czynności
 • powództwo przeciwegzekucyjne

Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Zgodnie z art. 840–843 ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1822) powództwo przeciwegzekucyjne może zostać wytoczone przed sądem jako:

 • powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (przysługuje tylko dłużnikowi)
 • zwolnienie spod egzekucji (dla osób trzecich).

W pierwszym przypadku dłużnik powinien kwestionować zdarzenia, na których oparto klauzulę wykonalności czy podnosić przejście długu na inną osobę.

W drugim przypadku osoba trzecia w pozwie wskazuje zajęty przedmiot, żądając zwolnienia od egzekucji.

Pamiętaj, nigdy nie jest za późno, aby chronić swój majątek przed komornikiem!

Jak już wiesz, osobiście uczestniczyłam kilka razy w rozmowach, które kończyły się porozumieniem finansowym zawartym pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem w dniu wyznaczonego terminu licytacji, a w efekcie ochroną zgromadzonego dotychczas majątku.

Warto pamiętać, że nawet w przypadku nabycia przez osobę trzecią naszej nieruchomości można się starać o unieważnienie transakcji.

Mamy jeszcze szansę na podniesienie zarzutów, na wnioskowanie o uznanie czynności za nieważną, na składanie zażaleń na postanowienie o przybiciu i przysądzeniu.

Mam nadzieję, że dzisiejszy temat, czyli ochrona majątku przed komornikiem podczas postępowania egzekucyjnego pomoże Ci zrozumieć, że nawet w tak trudnej sytuacji można znaleźć rozwiązanie. Nie należy unikać tego tematu, ale zastanowić się wspólnie z prawnikiem nad tym, jakie kroki możesz podjąć w celu ochrony majątku.

*****

Ochrona majątku – jak zrobić to poprawnie i zgodnie z literą prawa?

Umowa powiernictwa jako forma zabezpieczenia majątku

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Olczak & Partnerzy w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Olczak & Partnerzy w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: