Monika Olczak

prawnik korporacyjny i mediator

Doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i szeroko pojętego prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych. Świadczę usługi dla branży energetycznej
i transportowej. Specjalizuje się w opiniowaniu, redagowaniu oraz negocjowaniu umów handlowych. Na początek każdej długofalowej współpracy z klientem zaczynam od prawnych kwestii ochrony jego majątku.
[Więcej >>>]

Zabezpiecz swój majątek!

Spłacenie pożyczki może okazać się niemożliwe z uwagi na problemy z dostępem do środków pieniężnych. Szukamy wtedy sposobów na uregulowanie długu, często sięgając po rozwiązania, które wciągają nas w spirale długów.

Mam tu na myśli pożyczki pozabankowe lub od osób prywatnych na niekorzystnych warunkach.

Tutaj z pomocą przychodzi nam instytucja datio in solutum.

Przeczytaj, czym jest datio in solutum i kiedy możesz z niego skorzystać.

Definicja datio in solutum

Zgodnie z treścią art. 453 kc:

Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże, gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży.

Innym słowem jest to sytuacja, kiedy zamiast oddać należność dokonujemy przeniesienia prawa własności na wierzyciela. Warunkiem koniecznym jest zgoda wierzyciela na spłatę długu w inny sposób niż umówiony.

Przedmiotem datio in solutum może być zarówno ruchomość jak i nieruchomość.

W efekcie zastosowania datio in solutum nasze zobowiązanie wygasa. Przeniesienie własności zwalnia nas z obowiązku spłaty pożyczonej kwoty oraz odsetek.

Jak ochronić swój majątek

Z życia wzięte czyli zastosowanie datio in solutum w praktyce

Dla zobrazowania omawianego mechanizmu podam przykład:

Zgłosiło się do nas małżeństwo, które kilka lat wcześniej wraz ze swoim synem zaciągnęli kredyt hipoteczny na dom. Partycypował on w kosztach spłaty kredytu i utrzymania domu jedynie w pierwszym roku obowiązania umowy kredytowej.

W kolejnych latach podejmował się różnych zajęć niekoniecznie dochodowych.

Klienci mieli uzasadnione obawy, że w wyniku jego działań tudzież zaniechań mogą stracić dom. Syn został wezwany do zwrotu tej części długu wobec banku, który został uregulowany przez rodziców oraz do zwrotu poniesionych kosztów utrzymania nieruchomości.

Z uwagi na brak możliwości spłacenia zadłużenia syn zdecydował się na przeniesienie swojego udziału w domu na rzecz rodziców.

Tym samym został zwolniony z długu, a nasi klienci mogą spać spokojnie nie martwiąc się, że dom zostanie zajęty przez wierzycieli syna.

Zagrożenia prawne

Istotny jest tu fakt, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem dłużnika nie miał on innych wymagalnych prawem zadłużeń. W innym przypadku ma zastosowanie poniższy art. Kodeksu karnego:

Art. 300. § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 • 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Na drodze cywilnej zaś wierzyciel może skorzystać ze skargi paulińskiej, o której mowa w art. 527 § 1 kodeksu cywilnego:

Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

datio in solutum

Datio in solutum a PCC

W przypadku datio in solutum jesteśmy zwolnieni z opłaty PCC, a to dlatego, że nie mamy tu do czynienia z umową sprzedaży tylko z porozumieniem, wskutek którego umowa pożyczki ulega wygaśnięciu.

Przyda Ci się: kodeks cywilny, ustawa o PCC

Słowa kluczowe: datio in solutum, pożyczka pozabankowa, ochrona przed windykacją, pcc, prawo własności, przeniesienie własności

Przeczytasz więcej: Datio in Solutum w Wikipedii

 

***

Ochrona majątku przed firmami windykacyjnymi

Czy istnieje skuteczna ochrona majątku przed firmami windykacyjnymi?

Właściwie to nie musicie chronić majątku przed firmami windykacyjnymi, bo jedyne co mogą zrobić to starać się doprowadzić do zawarcia ugody z dłużnikiem.

No tak, ale rzeczywistość jest zgoła inna, a przynajmniej w ocenie pracowników firm windykacyjnych.

Jest na to proste rozwiązanie – udzielcie pełnomocnictwa prawnikowi, a 98% z nich przestanie do Was dzwonić i o zgrozo nachodzić…. [Czytaj dalej…]

Dziś chcę podjąć się tematu niezwykle delikatnego z przynajmniej dwóch powodów:

 • po pierwsze decyzja o konieczności ubezwłasnowolnienia innej osoby jest trudna, w szczególności, że zazwyczaj dotyczy to osoby bliskiej,
 • po drugie spotkałam się z opiniami, że poruszanie tego tematu to „otwieranie furtki” dla nieuczciwych dłużników.

Ubezwłasnowolnienie dłużnika w świetle ochrony majątku i kapitału – definicja ubezwłasnowolnienia

Art. 13 kodeksu cywilnego stanowi:

„§ 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. § 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.”

Art. 16 kodeksu cywilnego dotyczy ubezwłasnowolnienia częściowego:

§ 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.
§ 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

Zaciągnięcie długu przez osobę ubezwłasnowolnioną

Wszystkie umowy, które zawarła osoba ubezwłasnowolniona (całkowicie lub częściowo) są nieważne z mocy samego prawa.

Wynika to z faktu, że osoba taka nie ma już pełni zdolności do czynności prawnych. W przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego są one odebrane całkowicie, a w razie ubezwłasnowolnienia częściowego – ograniczone.

W przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego ważność zawieranych przez dłużnika umów zależy od późniejszego potwierdzenia ich przez wyznaczonego kuratora.

Czy można dochodzić roszczeń od osoby ubezwłasnowolnionej?

Tak, można dochodzić roszczeń. Dłużnik będzie musiał zwrócić otrzymaną kwotę – bez żadnych odsetek, prowizji czy kar umownych.

W tym celu należy się skontaktować z opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej.

Ubezwłasnowolnienie dłużnika w świetle ochrony majątku i kapitału

W przypadku windykacji sądowej, to on będzie reprezentował interesy ubezwłasnowolnionego dłużnika. Kontakt bezpośrednio z ubezwłasnowolnionym całkowicie z uwagi na fakt, że jest pozbawiony zdolności do czynności jest bezcelowy.

Zaciągnięcie długu przez osobę, która później zostaje ubezwłasnowolniona

W przypadku zaciągnięcia zobowiązania przez dłużnika zobowiązania, który w przyszłości zostanie ubezwłasnowolniony sytuacja się powtarza. Musi zwrócić całą kwotę np. pożyczki, ale także bez prowizji czy odsetek.

Praktyka wskazuje, że udowodnienie przed sądem braku świadomości dłużnika w momencie zaciągnięcia kredytu jest niezwykle trudne.

Na tą okoliczność są powoływani biegli, którzy badają dłużnika pod kątem tego, czy miał świadomość swoich czynów w momencie zaciągania zobowiązania.

Jak ochronić swój majątek

Z cyklu: z życia wzięte

 W celu zobrazowania całego procesu przytoczę okoliczności jednej ze spraw, która prowadziłam.

Matka wraz z dwójką dorosłych dzieci zgłosili się do mnie po tym jak „grzecznościowo” zostali poinformowani o licytacji mieszkania, które zamieszkują. Nieruchomość stanowiła własność męża i ojca.

Zgodnie z najlepszą wiedzą moich klientów była jedynie obciążona kredytem hipotecznym. Wystarczyło sprawdzić księgę wieczystą, żeby okazało się, że rzeczywistość była zgoła inna.

Wpisy wskazywały na liczne zadłużenia, sięgające kilkanaście lat wstecz. Odpis zupełny świadczył o spirali zadłużenia. Po dziś zachodzę w głowę, jak udało się mu to ukryć.

Jak rodzina dała się zwodzić przez tyle lat?

Za namową moich klientów dłużnik stawił się w kancelarii. Przerażający obraz sytuacji wynikający z analizy dokumentów okazał się istnym „horrorem”.

Niestety wszelkie propozycje mające na celu ochronę majątku dłużnika były przez niego negowane. Co więcej triumfował opowiadając, jak to przechytrzył kolejnego wierzyciela zaciągając kolejny kredyt na spłatę.

Uwierzcie mi dramat!

A wystarczyłoby wziąć kartkę, żeby sobie uzmysłowić, że majątek, którego tak zażarcie bronił kosztował go przynajmniej pięciokrotność tego co był wart. Nie mówiąc już o efektach ubocznych w postaci ciągłego stresu i niepewności dnia następnego.

Zapadła decyzja o złożeniu wniosku o ubezwłasnowolnienie. Termin licytacji  został odroczony, a my zyskaliśmy czas na porozumienie się z wierzycielami.

***

Mam nadzieję, że dzisiejszy temat, czyli ubezwłasnowolnienie dłużnika w świetle ochrony majątku i kapitału pomoże Ci zrozumieć, że nawet w tak trudnej sytuacji można znaleźć rozwiązanie. Nie należy unikać tego tematu, ale zastanowić się wspólnie z prawnikiem nad tym, jakie kroki możesz podjąć w celu ochrony majątku.

Przyda Ci się: kodeks cywilny

Słowa kluczowe: ochrona majątku, ubezwłasnowolnienie, orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu, ubezwłasnowolnienie częściowe, ochrona kapitału w drodze ubezwłasnowolnienia

***

Ochrona majątku przed firmami windykacyjnymi

Czy istnieje skuteczna ochrona majątku przed firmami windykacyjnymi?

Właściwie to nie musicie chronić majątku przed firmami windykacyjnymi, bo jedyne co mogą zrobić to starać się doprowadzić do zawarcia ugody z dłużnikiem.

No tak, ale rzeczywistość jest zgoła inna, a przynajmniej w ocenie pracowników firm windykacyjnych.

Jest na to proste rozwiązanie – udzielcie pełnomocnictwa prawnikowi, a 98% z nich przestanie do Was dzwonić i o zgrozo nachodzić…. [Czytaj dalej…]

Czy istnieje skuteczna ochrona majątku przed firmami windykacyjnymi?

Właściwie to nie musicie chronić majątku przed firmami windykacyjnymi, bo jedyne co mogą zrobić to starać się doprowadzić do zawarcia ugody z dłużnikiem.

No tak, ale rzeczywistość jest zgoła inna, a przynajmniej w ocenie pracowników firm windykacyjnych.

Jest na to proste rozwiązanie – udzielcie pełnomocnictwa prawnikowi, a 98% z nich przestanie do Was dzwonić i o zgrozo nachodzić.

Dlaczego tak się dzieje?

Wydaje mi się, że są świadomi, iż działają na granicy prawa a nawet często ją przekraczają.

Kolejną korzyścią płynącą z usług prawnych na okoliczność obcowania z firma windykacyjną jest to, że zwykle w następstwie ich działań umarzają średnio ok. 40 % zadłużenia, a pozostałą kwotę rozkładają na raty.

Proszę powyższego nie brać za pewnik, bo jest to oczywiście zależne od indywidualnej sytuacji klienta i stanu faktycznego sprawy. Opieram się na własnych statystykach.

Dziś właśnie uraczę Was kilkoma przydatnymi, jak sądzę informacjami dotyczącymi firm windykacyjnych i sposobami na ochronę majątku oraz kapitału przed ich działaniami.

Dlaczego firma windykacyjna nie może prowadzić egzekucji?

Pamiętaj! do egzekucji długów musi być wystawiony odpowiedni tytuł prawny, a organ egzekucyjny musi posiadać uprawnienia do prowadzenia egzekucji.

Firmy windykacyjne nie posiadają uprawnień do prowadzenia egzekucji.

Jak wspomniałam powyżej windykator może jedynie starać się doprowadzić do ugody z dłużnikiem. W innym przypadku musi skierować sprawę do sądu i po otrzymaniu tytułu wykonawczego złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika.

Jak ochronić swój majątek

Czego nie może windykator?

 • wejść do mieszkania dłużnika bez jego zgody,
 • zajmować lub spisywać majątku dłużnika
 • rozmawiać o zadłużeniu dłużnika z innymi osobami,
 • wywieszać informacji o zadłużeniu dłużnika w miejscach publicznych,
 • przekazywać informacji o długu w miejscu pracy dłużnika,
 • naruszać dobra osobiste i godność osobistą dłużnika
 • przekazywać nieprawdziwych informacji co do konsekwencji niespłacenia długu, np. o odpowiedzialności karnej.

Na co uważać przy kontakcie z firma windykacyjną?

Należy sprawdzić czy roszczenia firmy windykacyjnej nie uległy przedawnieniu, gdyż często są one przedmiotem windykacji.

Ochrona majątku przed firmami windykacyjnymi

Przedawnienie długu z urzędu

Od 9 lipca 2018 roku przedawnienie jest uwzględniane przez sąd z urzędu.

Przepis ten ma zastosowanie jedynie do roszczeń przedsiębiorców względem konsumentów.

Sąd bada, czy dług jest przedawniony i jeżeli uzna, że tak, oddala powództwo.

Pamiętajmy jednak, że sąd rozważając interesy stron, może mimo upływu terminu przedawnienia nie uwzględnić go.

W takiej sytuacji warto skorzystać z porady prawnika, aby ochrona majątku przed firmami windykacyjnymi była skuteczna.

Przyda Ci się: przepisy kodeksu cywilnego o przedawnieniu długu

Słowa kluczowe: przedawnienie długu, przedawnienie długu z urzędu, ochrona majątku przed firmą windykacyjną, jak ochronić się przed windykatorem

*****

Ochrona majątku przed komornikiem

Ochrona majątku przed komornikiem podczas postępowania egzekucyjnego to jeden z efektywnych sposobów ochrony swojego majątku, czy kapitału.

Osobiście uczestniczyłam w rozmowach, które kończyły się porozumieniem finansowym zawartym pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem w dniu wyznaczonego terminu licytacji, a w efekcie ochroną zgromadzonego dotychczas majątku … [Czytaj dalej…]

Ochrona majątku przed komornikiem

Monika Olczak05 listopada 2021Komentarze (0)

Ochrona majątku przed komornikiem podczas postępowania egzekucyjnego to jeden z efektywnych sposobów ochrony swojego majątku, czy kapitału.

Osobiście uczestniczyłam w rozmowach, które kończyły się porozumieniem finansowym zawartym pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem w dniu wyznaczonego terminu licytacji, a w efekcie ochroną zgromadzonego dotychczas majątku.

Pamiętaj, że nawet w przypadku nabycia przez osobę trzecią Twojej nieruchomości, możesz się starać o unieważnienie transakcji.

Poniżej przyjrzymy się wspólnie ochronie majątku przed komornikiem. Posłuchaj…

Co może komornik w postępowaniu egzekucyjnym?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Działa na podstawie tytułu wykonawczego i jego zadaniem jest dążenie do ściągnięcia z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Ochrona majątku przed komornikiem podczas postępowania egzekucyjnego – to temat, który dziś omówię.

Komornik sądowy ma prawo prowadzić egzekucje z Twojego majątku m.in.

 • wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń emerytalno-rentowych
 • z rachunków bankowych,
 • innych wierzytelności,
 • z innych praw majątkowych, jak np. akcji, udziałów,
 • ruchomości,
 • z nieruchomości,
 • przez zarząd przymusowy,
 • przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Jak ochronić swój majątek

Ile może potrącić komornik z wynagrodzenia za pracę?

Z wynagrodzenia za pracę komornik może egzekwować:

 • na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, do wysokości 3/5 wynagrodzenia,
 • na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne do wysokości 1/2,
 • wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • ograniczenie potrąceń w odniesieniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę nie dotyczy egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Ile może zająć komornik z konta bankowego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik musi pozostawić od 2021 roku na rachunku bankowym kwotę równą 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. (75 % z 2800 zł).

Dotyczy to wszystkich posiadanych rachunków bankowych, tj. oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

Ile może potrącić komornik z emerytury i renty?

Dokonywane przez komornika potrącenie z emerytury lub renty nie może przekraczać:

 • 60% emerytury lub renty przy potrąceniach na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
 • 25% emerytury lub renty przy potrąceniach należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzekucji wynosi:

 • 555,19 zł – przy potrącaniu należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
 • 916,07 zł – przy potrącaniu należności na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

13 i 14 emerytura

Komornik nie może dokonywać potrąceń z „trzynastki” i „czternastki”. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane z urzędu, w takiej formie, w jakiej pobierana jest emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Ochrona majatku przed komornikiem

Nie podlegają egzekucji – zajęciu komorniczemu:

Egzekucji nie podlegają m.in.

 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • świadczenie wychowawcze (500 Plus)
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne,
 • jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • świadczenia, dodatki i inne kwoty przyznane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
 • przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników (w tym lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków),
 • pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca,
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych,
 • sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych,
 • świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia,
 • świadczenie integracyjne oraz należności wypłacone z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu – można je egzekwować tylko na zaspokojenie tych kosztów.

Czy komornik decyduje o przebiegu postępowania egzekucyjnego?

Wbrew obiegowej opinii to nie komornik decyduje o przebiegu postępowania egzekucyjnego (które może istotnie uszczuplić Twój majątek).

Wierzyciel jest decydentem postępowania, od jego wniosków i woli zależy jakie sposoby zastosuje komornik.

Komornik jest związany treścią wniosku o wszczęcie egzekucji i bada go tylko pod względem formalnym, czy został prawidłowo sporządzony, podpisany przez osobę upoważnioną, czy został dołączony tytuł wykonawczy.

Warto zatem niezwłocznie skorzystać z porady prawnika i podjąć rozmowy z wierzycielem.

Osobiście polecam usługę ochronę dłużnika. Jest to zespół czynności podejmowanych w celu ochrony dłużnika przed firmami windykacyjnymi, bankami oraz organami egzekucyjnymi dążących do wyegzekwowania należności.

Celem działań jest obniżenie wysokości należności, rozłożenie długu na dogodne dla dłużnika raty lub jego umorzenia.

Zakres działań obejmuje m.in.:

 • wstrzymywanie działań windykacyjnych i egzekucyjnych,
 • negocjacje z bankami/wierzycielami/komornikami,
 • obniżanie wysokości rat kredytowych,
 • restrukturyzacja kredytów,
 • zawieranie ugód, porozumień,
 • upadłość Konsumencka,
 • pomoc prawna dla dłużnika, np.: sprzeciw od nakazu,
 • ochrona prawna nieruchomości przed zajęciem egzekucyjnym,
 • usuwanie wpisu z rejestru (BIK, KRD i inne).

Ochrona majątku przed komornikiem podczas postępowania egzekucyjnego – jakie są jej zalety?

Ochrona majątku przed komornikiem podczas postępowania egzekucyjnego umożliwi Ci nie tylko zachowanie części majątku.

Umożliwi Ci też porozumienie się z wierzycielami co do spłaty należności.

Co można jeszcze zrobić?

Bardzo ważnym jest, żeby dłużnik brał czynny udział w postępowaniu sądowym, podnosił wszelkie argumenty na swoją korzyść, bo po zakończeniu postępowania i wydaniu tytułu wykonawczego, nie będzie już takiej możliwości. A zatem straci możliwości ochrony majątku podczas postępowania egzekucyjnego.

W trakcie toczącego się postępowania dłużnikowi przysługuje:

 • skarga na czynności
 • powództwo przeciwegzekucyjne

Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Zgodnie z art. 840–843 ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1822) powództwo przeciwegzekucyjne może zostać wytoczone przed sądem jako:

 • powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (przysługuje tylko dłużnikowi)
 • zwolnienie spod egzekucji (dla osób trzecich).

W pierwszym przypadku dłużnik powinien kwestionować zdarzenia, na których oparto klauzulę wykonalności czy podnosić przejście długu na inną osobę.

W drugim przypadku osoba trzecia w pozwie wskazuje zajęty przedmiot, żądając zwolnienia od egzekucji.

Pamiętaj, nigdy nie jest za późno, aby chronić swój majątek przed komornikiem!

Jak już wiesz, osobiście uczestniczyłam kilka razy w rozmowach, które kończyły się porozumieniem finansowym zawartym pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem w dniu wyznaczonego terminu licytacji, a w efekcie ochroną zgromadzonego dotychczas majątku.

Warto pamiętać, że nawet w przypadku nabycia przez osobę trzecią naszej nieruchomości można się starać o unieważnienie transakcji.

Mamy jeszcze szansę na podniesienie zarzutów, na wnioskowanie o uznanie czynności za nieważną, na składanie zażaleń na postanowienie o przybiciu i przysądzeniu.

Mam nadzieję, że dzisiejszy temat, czyli ochrona majątku przed komornikiem podczas postępowania egzekucyjnego pomoże Ci zrozumieć, że nawet w tak trudnej sytuacji można znaleźć rozwiązanie. Nie należy unikać tego tematu, ale zastanowić się wspólnie z prawnikiem nad tym, jakie kroki możesz podjąć w celu ochrony majątku.

*****

Ochrona majątku – jak zrobić to poprawnie i zgodnie z literą prawa?

Umowa powiernictwa jako forma zabezpieczenia majątku

Ochrona majątku – jak zrobić to poprawnie i zgodnie z prawem, to niejako wstęp do mojego bloga. Każdy z tych przykładów zostanie w przyszłości opisany w sposób szczegółowy i na podstawie faktycznych zdarzeń.

 

Ochrona majątku – jak zrobić to poprawnie i zgodnie z prawem

Moja Babcia miała zwyczaj mawiać: „przezorny zawsze ubezpieczony” albo „pieniądze lubią spokój”. Wiedziała co mówi, bo w latach 60 postanowiła zostać ówczesną bizneswoman. Niestety nie dysponowała szerokim wachlarzem możliwości strzeżenia majątku. Z powodzeniem dokonała sukcesji przedsiębiorstwa na swoje dzieci. Jestem jednak przekonana, że chętnie sięgnęłaby po współcześnie instrumenty ochrony majątku.

Te czasy minęły, mamy możliwość pomnażania swojego majątku, istniejący system prawny w pewien sposób zabezpiecza nasze dobra. Nie zmieniło się tylko jedno w dalszym ciągu bez naszego udziału, zaangażowania i myślenie zawczasu nie ochronimy naszego majątku. Gdy komornik puka do drzwi, podejmowanie prób ochrony majątku to działanie dalece spóźnione.

Pamiętaj, że jedna zła decyzja, nieuczciwy kontrahent czy też nieprzewidziane zdarzenie, jak choćby pandemia, sprawia, że zagrożony może być majątek przedsiębiorcy. Również ten, który nie służy do prowadzenia działalności. Dlatego warto przyjrzeć się możliwością jego zabezpieczenia i to będzie temat przewodni dzisiejszego wpisu.

Majątek można chronić na różne sposoby, które oczywiście nie dają 100 % gwarancji powodzenia, ale z pewnością odpowiednio zminimalizują ryzyko.

Spółka kapitałowa

Jedną z najpowszechniejszych metod ochrony majątku osobistego jest prowadzenie swojej działalności w formie spółki kapitałowej, tj.: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.

Ochrona majątku polega tutaj na tym, że działania windykacyjne skierowane są przeciwko spółce, która posiada odrębną osobowość prawną.

Spółka komandytowa

W mojej ocenie mimo wprowadzenia niekorzystnych zmian podatkowych, jest to w dalszym ciągu dobry wybór w świetle ochrony majątku.

Po pierwsze, jeśli przedsiębiorcy zależy na kontynuowaniu prowadzonej obecnie działalności z uwagi na posiadane pozwolenia lub koncesje to może przekształcić się w spółkę komandytową i jest to kontynuacja dotychczasowych praw i obowiązków.

Po drugie z doświadczenia wiem, że członkowie zarządu spółek z ograniczona odpowiedzialnością zbyt późno składają wniosek o ogłoszenie upadłości, co w konsekwencji prowadzi to odpowiedzialności majątkiem prywatnym.

Spółka komandytowa jest dość elastycznym podmiotem i zapewnia dużą swobodę w przedmiocie jej zarządzania, a przy tym chroni majątek osobisty jej właściciela.

Testament

Pewnie wielu z Was zastanawia się teraz co wspólnego ma testament z ochroną majątku?

Testament daje nam możliwość rozrządzenia własnym majątkiem na wypadek śmierci. Daje nam możliwość określenie za życia komu, w jakiej części i na jakich zasadach przypadnie majątek spadkodawcy po jego śmierci.

Jako prawnik zajmujący się obsługą przedsiębiorców jednoznacznie stwierdzam, że niezwykle istotne jest wskazanie właściwej osoby, jako swojego następcy.

A może lokata aktywów w spółce zagranicznej?

Na tą okoliczność możemy skorzystać z instytucji trustu to umowa pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel, np. zarządzanie firmą (donator), a osobą, która ma zarządzać tymi środkami (trustee).

Założenie spółki za granicą i umowa trustu to z pewnością jedna z najbezpieczniejszych form ochrony majątku osobistego oraz przedsiębiorstwa.

Na okoliczność instytucji trustu pozwolę sobie jeszcze wrócić do mojego pierwszego wpisu dotyczącego umowy powiernictwa jak forma ochrony majątku. Z uwagi na brak uregulowania instytucji trustu w naszym systemie prawnym, stosowana jest umowa zarządu powierniczego. Jej założenia nie są tożsame z umową trustu, niemniej jednak jest najbardziej zbliżonym instrumentem prawnym. Z powodzeniem ochroni nasz majątek.

Fundacje prywatne

Instrument ten jest również przewidziany dla osób, które chcą przenieść swój majątek za granicę. Prywatna fundacja zarządza środkami finansowymi członków fundacji wyłącznie na ich korzyść.

Decydując się na ochronę majątku poprzez ulokowanie środków finansowych w prywatnych fundacjach, dłużne przedsiębiorstwa zyskują ochronę przed wierzycielami i komornikami, którzy nie mają możliwości pozyskania informacji o tak zainwestowanych aktywach, jak również fizycznej możliwości ściągnięcia długu.

Komornik stoi u mych drzwi

Sytuacja wydawałaby się fatalna, ale pamiętajmy, że ochrona majątku przed wierzycielami jest w polskim prawie możliwa również w trakcie trwającego już postępowania egzekucyjnego. Służą ku temu dwie instytucje:

 • skargę na czynności komornika,
 • powództwo przeciwegzekucyjne.

Zgodnie z art. 840–843 ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1822) powództwo przeciwegzekucyjne może zostać wytoczone przed sądem jako powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego przez dłużnika oraz o zwolnienie spod egzekucji, które to powództwo jest instrumentem prawnym zarezerwowanym dla osób trzecich.

Skargę na czynności komornika może złożyć:

 • dłużnik
 • wierzyciela
 • osobę trzecią

W tym przypadku należy wykazać, że doszło do naruszenia praw wyżej określonych podmiotów przez działanie lub zaniechanie działań komornika.

Więcej o ochronie przed komornikiem przeczytasz tutaj:

Ochrona majątku przed komornikiem

A o ochronie przed firmą windykacyjną przeczytasz tutaj:

Ochrona majątku przed firmami windykacyjnymi

O ubezwłasnowolnienie dłużnika przeczytasz tutaj:

Ubezwłasnowolnienie dłużnika w świetle ochrony majątku i kapitału

Datio in Solutum

Co to jest datio in solutum? Jakie zastosowanie może mieć na okoliczność ochrony majątku czy też kapitału?

Umowa powiernictwa

Powiernictwo to umowa, której stronami są powierzający i powiernik. Nie istnieją szczegółowe rozwiązania dotyczące umowy powierniczej, dlatego stosuje się do niej przepisy dotyczące umowy zlecenia z kodeksu cywilnego.

Umowa powiernictwa polega ona na przekazaniu przez właściciela należącego do niego majątku pod zarząd komu innemu, tzw. powiernikowi, który rozporządza nim we własnym imieniu, czyni jednak to na rzecz właściciela.

Więcej w artykule:

Ochrona majątku jest zgodna z prawem

Pamiętajmy, że ochrona majątku jest zgodna z literą obowiązującego prawa. Jednocześnie musicie mieć świadomość, że może dojść do sytuacji, w której organ państwowy lub wierzyciel będą chciał podważyć legalność dokonanych przez Was zabiegów prawnych.

Dlatego też rekomenduję udział wykwalifikowanego prawnika, który wskaże Wam właściwy kierunek działania.

Wspólnie z moimi Klientami prognozuję ryzyko, informuję o możliwościach i optymalnych rozwiązaniach prawnych, jakie pozwolą nam osiągnąć skuteczną ochronę majątku. Odpowiadam także na pytanie ochrona majątku – jak zrobić to poprawnie i zgodnie z literą prawa?

Chętnie dowiem się, jaka jest wasza opinia na temat ochrony majątku? Może macie w tym zakresie własne doświadczenia. Chętnie zapoznam się z treścią Waszych komentarzy.

*****

Czytaj także

Umowa powiernictwa jako forma zabezpieczenia majątku (jakochronicswojmajatek.pl)

O blogu – Jak ochronić swój majątek (jakochronicswojmajatek.pl)